AĞAÇÖREN İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

S.NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ SÜRE)

1

Nüfus cüzdanı verilmesi

1-Nüfus cüzdanı talep belgesi,

2-Fotoğraf

3 dk

2

Uluslararası aile cüzdanı verilmesi

1-Uluslararası aile cüzdanı talep belgesi,

2-Fotoğraf

10 dk

3

Kızlık soyadını kullanma talebi

1-Dilekçe

5 dk

4

Din

1-Dilekçe

5 dk

5

Nüfus kayıt örneği

1-Nüfus cüzdanı

2-Dilekçe

30 sn

6

Mülki idare amirince verilen para cezaları

1-Savunma

-

7

Nüfus müdürünce verilen para cezaları

1- Savunma

5 dk

8

Bilgi edinme başvurularının cevaplandırılması

1- Bilgi edinme başvuru formu veya dilekçe

1 dk

9

Pasaport ve isim denklik belgesi almak için yapılan şahsi başvuruların karşılanması

1- Dilekçe

-

10

Osmanlıca ve Türkçe yazılı nüfus kütüklerinden kayıt verilmesi

1-İl, ilçe nüfus müdürlükleri ile mahkemelerden alınan yazı ile aile bağının belgelenmesi halinde

Kanuni süre içinde

11

Dayanak belgelerine ilişkin talepler

1-İl, ilçe nüfus müdürlükleri ile mahkemelerden alınan yazı ile aile bağının belgelenmesi halinde

12

Türk soylu yabancıların aile kütüklerine tescili ve yabancılara mahsus kimlik belgesi verilmesi

1- Türk soylu olduğuna dair belge,

2- Kişinin beyanını belirten bildirim formu

3- Diploma,

4- Pasaport,

5- İki adet fotoğraf,
6- Evliliğine ilişkin belge,
7- İkamet tezkeresi,

10 dk

13

İstatistiksel bilgiler

1-Bilginin talep edildiği yazılı başvuru

Kanuni süre icinde

14

Adres beyanı ile ilgili işlemler

1- Kişinin kimliğini ispat edeceği belge ile birlikte beyan edilen adresi teyit edici elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası, noterden tasdikli kira sözleşmesi, tapu kaydı gibi belgelerden biri.

2- Adres bildirim yükümlülüğü çerçevesinde beyanda bulunacak kişinin durumuna göre;

- Vekillik belgesi

- Veli, vasi, kayyım tayin edildiğine ilişkin karar

2 dk

15

Yerleşim yeri ve diğer adres belgesinin verilmesi

Kişiler söz konusu olduğunda;

1-Kimliğini ispat edeceği bir belge

2- Yetki verildiğine dair vekillik belgesi

20 saniye

16

Türkiye'de en az altı ay süreli ikamet tezkeresi alan yabancılara kimlik numarası verilmesi

1- Kimliğini ispat edeceği bir belge

2- İkamet tezkeresi

-

17

KKTC vatandaşlarına yabancılara mahsus kimlik numarası verilmesi

1-Noter onaylı kimlik örneği

2-Form A-a

-

18

Asya ve Avrupa ülkeleri vatandaşlarının genel olarak
Türk vatandaşlığına alınmalarına ilişkin iş ve işlemler

1- İsteği belirtir form dilekçe
2- Hangi devlet vatandaşı olduğunu gösterir resmi belge
3- Medeni hal belgesi, evli ise eş ve çocuklarını kanıtlayan nüfus kayıt örneği
4- İkamet tezkeresi
5- Türkçe konuşma belgesi
6- Sağlık raporu
7- Geçimini ne ile sağladığını gösteren resmi belge.

-

19

Asya, ve Avrupa ülkeleri vatandaşlarının istisnai olarak Türk vatandaşlığına alınmalarına ilişkin işlemler

1- İsteği belirtir form dilekçe
2- Hangi devlet vatandaşı olduğunu gösterir resmi belge
3- Medeni hal belgesi, evli ise eş ve çocuklarını kanıtlayan nüfus kayıt örneği
4- İkamet tezkeresi
5- Türkçe konuşma belgesi
6- Sağlık raporu
7- Geçimini ne ile sağladığını gösteren resmi belge.

-

20

Yeniden Türk vatandaşlığının kazanılması

1- İsteği belirtir dilekçe
2- Türk vatandaşlığını kaybettikten sonra başka ülke vatandaşlığına geçmiş ise buna ait belge
3- Türk vatandaşlığını kaybettikten sonra medeni hali değişti ise buna ait belge

5 dk

21

Göçmen olarak Türk vatandaşlığının
kazanılması

1- Serbest göçmen vizeli
pasaport
2- Emniyet Genel Müdürlüğünce
yaptırılan tahkikat yazısı
3- Uyrukluk ve aile kütüğüne
kayıt bildirgesi

-

22

Saklı nüfus işlemleri

1-Saklı nüfus ilmuhaberi(Vat-24)
2-Soruşturma Formu(Vat-25)
3-İlgilinin talebi halinde, bir adet doğum tutanağı
4-Yaş tespit formu

5-Anne, baba, kardeş ve tanık ifadeleri

6- Muhtar ve aza ifadeleri

7- İki adet fotoğraf

3 saat

23

Ölen kardeşin nüfus kaydının kullanıldığı iddiası

1-Sağlık kuruluşlarının kayıtlarına dayanılarak verilen doğum veya ölüme ilişkin belge
2-Defin izni ve bunlarla ilgili kayıt örnekleri,
3-Diğer resmî dairelerde kişi ile ilgili olarak yapılan kayıt ve işlem örnekleri,
4- İlköğretim ve varsa diğer okullara ait kayıt ve ayrılma tarihlerini gösterir belgeler

-

24

18 yaşından büyük bulunmuş özürlü kişilerin tescil işlemi

1-Mahkemece kayyım tayin edildiğine ilişkin karar
2-Sağlık Kurulu Raporu
3-Doğum Tutanağı

4-Tahkikat Formu

-

25

Nüfus Yazımı / Yazım Dışı Kalanlar

1-Nüfus veya uluslararası aile cüzdanları

2- Nüfus müdürlüklerinden alınmış onaylı nüfus kayıt örnekleri

3-Askerlik terhis belgesi

4-Yaş, ad ve soybağı gibi kişi hallerine ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararı

5- Genel Müdürlükçe verilmiş onaylı vatandaşlık kararları

6-Türkiye Cumhuriyeti pasaportları

7-Vatandaşlık durumu açıklanmış veya nüfusa kayıtlı oldukları yer gösterilmiş olmak kaydıyla okul diploması, tasdikname veya diğer belgeler

8-Çalışılan kurumlarca verilmiş onaylı kimlik belgeleri.

-

26

Doğum işlemleri (nüfusa ilk kayıt)

1-Doğum Raporu (var ise)

5 dk

27

Evlenme

1-İki örnek olarak düzenlenen evlenme beyannamesi.
2- Fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği.
3-Resmî veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarından alınacak sağlık raporu/resmi sağlık kurulu raporu.
4- Rıza belgesi.
5- Vesikalık fotoğraf.
6-Nüfus kayıt örneği veya evlenme ehliyet belgesi.

1 saat

28

Türkiye içinde veya dışında Türk babadan olan ya da Türk anadan doğan çocukların vatandaşlık durumunun tespiti ve tesciline ilişkin işlemler

1-Anne ve baba veya bunlardan herhangi birisi Türk vatandaşı ise nüfus kütüklerine kayıtlı olduklarını gösterir belgeler

2-Anne ve babadan birisi yabancı ise yabancı olan anne ya da babanın yabancı kimliğini gösterir belgenin tasdikli Türkçe tercümesi

3-İlgilinin bunlara bağlı olarak o devletin vatandaşlığını kazanıp kazanmadığının tespitine dair belge

4-Doğum Tutanağı

5 dk

29

Türkiyede doğan ve ana veya babasının vatandaşlığını doğumla kazanamayan çocukların doğum yeri esasına göre vatandaşlık durumlarının incelenmesi

1-Türkiyede doğduğunu ve anne veya babasının vatandaşlığını doğumla kazanamadığını tespite dair belge

2- Doğum Tutanağı

5 dk

30

Türk vatandaşı olup olmadığı hususunda tereddüte düşülen kişilerin vatandaşlık durumlarının tespitine ilişkin işlemler

1-İlgili kurum yazısı
2-Türk vatandaşlığının ispatına ilişkin belgeler

-

31

K.K.T.C.vatandaşlarının Türk vatandaşlığını kazanmalarına ilişkin işlemler

1-Beyan dilekçesi,
2-Hangi tarihte ve hangi nedenle K.K.T.C. vatandaşlığını kazandığını gösterir belge,
3-Evli iseler eşinin, varsa reşit olmayan çocuklarının kimliklerine ilişkin belgelerin örnekleri
4-Aile bağlarını kanıtlayan resmi belgelerin örnekleri.

-

32

Türk vatandaşı ile evli olan yabancıların Türk vatandaşlığını kazanmalarına ilişkin işlemler

1-Açıklamalı nüfus kayıt örneği,
2-Halen vatandaşı oldukları ülke makamlarınca verilmiş kimliğini ispatlayan belgenin noter tasdikli Türkce -tercümesi,
3-Yabancı hakkında yapılacak olan inceleme ve araştırma tutanakları

4-En son tarihli ikamet tezkeresi

5-Form dilekçe

10 dk

33

Evlat edinilme yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılmasına ilişkin işlemler

1- Dilekçe

2-Vatansız ise, ana babası bulunamıyor ise, bu duruma ispata yarayacak belge

-

34

Anne veya babaya bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybeden çocukların Türk vatandaşlığını seçmek suretiyleTürk vatandaşlığını kazanmalarına ilişkin işlemler

1-Türk vatandaşlığını kaybetme tarihini ve sebebini, doğum tarihini ve yerini gösteren belge
2-Kayıptan sonra kazanılan uyrukluğa ilişkin belge
3-Yabancı ile evlenenlerde evliliğin başlama ve sona erme tarihlerini gösteren belge

-

35

Türk vatandaşlığını koruyarak yabancı bir devlet vatandaşlığına geçme izni veya yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanmış olup da Türk vatandaşlığını koruma izni isteyen kişilere ilişkin işlemler

1-İzin almadan yabancı devlet vatandaşlığını kazananlardan: yabancı devlet vatandaşlığını gösterir belgenin Türkçe tercümesi tasdikli bir örneği,
2-"Form C" dilekçe
3-Nüfusta kayıtlı olduğu yeri gösterir bir belge
1-İzin alarak geçmek isteyenlerden: yabancı devlet vatandaşlığını kazanacağına ilişkin inandırıcı belge

2-"Form B" dilekçe,

3-2 adet resim

4-Nüfusa kayıtlı olduğu yeri gösterir belge

5 dk

36

Ahıska Türkleri

1- İsteği belirtir form dilekçe
2- Hangi devlet vatandaşı olduğunu gösterir resmi belge
3- Medeni hal belgesi, evli ise eş ve çocuklarını kanıtlayan nüfus kayıt örneği
4- İkamet tezkeresi
5- Türkçe konuşma belgesi
6- Sağlık raporu
7- Geçimini ne ile sağladığını gösterir belge

-

37

Yetkili makam kararıyla Türk vatandaşlığını kazanan ana veya babanın çocukları

1-Dilekçe,

2-Doğum belgesi,

3-Doğum tutanağı,

4-Velayet kararı,

5-Türk vatandaşı ana yada babaya ait nüfus kayıt örneği

5 dk

38

Türk Vatandaşlığından çıkma izni

1-Uyrukluğuna geçmek istenilen devlet vatandaşlığını kazandığına ya da o ülke vatandaşlığına alınacağına ilişkin teminat belgesinin onaylı Türkçe tercümesi

2-Dilekçe

5 dk

39

5203 sayılı Kanunla tanına hakların kullanılmasına ilişkin belge

1- Dilekçe

2- İki adet fotoğraf

2 dk

40

Başka bir devlet vatandaşlığına geçme nedeniyle Türk vatandaşlığının kaybettirilmesi

1-403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 25 inci maddesine göre vatandaşlığın kaybettirilebilmesi için, ilgili Kurumdan teklif yazısı

3 dk

41

Askerlik nedeniyle Türk vatandaşlığının kaybettirilmesi

1- Milli Savunma Bakanlığının teklifi

3 dk

42

Evlenerek giden ve baba hanesinde yersel yazım nedeniyle kaydı olmayan kadınların anne ve babası veya kardeşleriyle aile bağlarının kurulması

1-Dilekçe,

2-Evlenme belgesi gibi anne-babayla soybağı olduğunu gösteren belge veya mahkemeden alınacak tespit kararı

10 dk

43

Nüfus kütüklerinde yanlış olduğu iddia edilen bilgilerin araştırılması işlemi

1-Dilekçe

2-Varsa iddiayı kanıtlayan resmi bir belge

1 saat

44

Ölü olduğu halde nüfus kütüklerinde sağ görünenler hakkında araştırma yapılması işlemi

1- Dilekçe

2-Varsa ölüme ilişkin resmi bir belge

7 gün

45

Dış ülkelerde yapılan ancak yurt dışında bildirilmeyen evlenmelerin tescili

1- Dilekçe

2-Tercüme edilmiş ve onaylanmış evlenme belgesi

5 dk

46

Nüfus olayları ile ilgili taleplerin ve sorunların incelenerek sonuçlandırılması

1-Dilekçe

1 dk

47

Usulüne göre tesis edilmemiş kayıtlar ile aile kütüğüne yanlışlıkla düşülen açıklamaların silinmesi

1-Dilekçe

1 dk

48

Göçmen olarak veya yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığını kazananların aile kayıtlarının birleştirilmesi

1-Dilekçe

-

49

Mükerrer kayıtların birbirine göre tamamlanması ve silinmesi

1-Dilekçe

10 dk

50

Dış temsilciliklerce düzenlenen form ve tutanaklardaki maddi hataların dayanak belgesine göre düzeltilmesi

1-Dilekçe

5 dk

51

Eski kütüklerdeki nüfus kayıtlarının aile kütüklerine alınması işlemi

1-Dilekçe

-