İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU

S.NU

HİZMETİN ADI

İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

1

6136 Sayılı Kanun Kapsamında Verilen Silah Taşıma Ruhsatları

Tüm Vatandaşlar İçin Ortak Belgelerl

İstenilen belgeler tamamlandıktan sonra

(7) İş günü


Can güvenliği nedeniyle verilecek silah taşıma ruhsat işlemlerinin tamamlanması

(30) İş günü

1. Dilekçe,

2. Sağlık Raporu

3. T.C. Kimlik Numarası

4. Adli Sicil Beyanı

Bunlara İlave Olarak

Can Güvenliği (91/1779 Sayılı Yönetmelik 7/a ) Nedeniyle Silah Taşıma Ruhsatı Talep Edenlerden

1. Hayati tehlike gerekçelerini açıkça belirten dilekçe,

2. Silah taşımaya gerekçe gösterilen iş ya da faaliyete ilişkin belge.

Yabancı ülke fahri temsilciliği yapan Türk vatandaşlarından; Dışişleri bakanlığı resmi görev yazısı

Basın Mensuplarından;

1. Basın yayın enformasyon genel müdürlüğü resmi yazısı,

2. Sarı basın kartı aslı ve fotokopisi,

Altın ve gümüş ile ilişkili çalışanlarda;

1. Vergi dairesi yazısı,

2. Oda kayıt belgesi,

3. İşyeri ruhsat fotokopisi,

4. Şirketler için ticaret sicil gazetesi,

5. Şirketler için kimlerin silah alacağını belirleyen kurum kararı.

91/1779 sayılı yönetmelik 9'uncu maddesi (e) fıkrası kapsamındaki kişilerden;

1. Talep eden kişinin faaliyete ilişkin ruhsat veya belge fotokopisi,

2. Vergi dairesi yazısı,

Bu işyerlerinde çalışan güvenlik belgesi olan kişileri için; iş sahibinin yazılı müracatı, sigorta primlerinin ödendiğine dair yazı, güvenlik belgesi.

Banka Müdürlerinden; Görev belgesi.

Pilotlardan;

1. Kurum yazısı,

2. Pilotluk lisans fotokopisi.

91/1779 sayılı yönetmelik 9'uncu maddesi (h) fıkrası kapsamındaki kişilerden;

1. Mükellefiyeti ve yıllık satış tutarını gösterir vergi dairesi yazısı,

2. Serbest bölgelerde gösterilen faaliyet nedeni ile vergiye tabi olunmaması halinde yeminli mali müşavir yazısı,

3. Kar-zarar cetveli ve bilanço,

4. Ticaret sicil gazetesinde en son yayınlanan şirket ana sözleşmesi,

5. Ruhsat talebi doğrultusunda yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarının görevleri ile ilgili atama kararı ve buna ilişkin ticaret sicil gazetesi

91/1779 sayılı yönetmelik 9'uncu maddesi (ı) fıkrası kapsamındaki kişilerden;

1. Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,

2. Toprak miktarını gösterir tapu müdürlüğü yazısı,

3. Ziraat odasından veya tarım il/ilçe müdürlüğünden alınacak üretici belgesi,

91/1779 sayılı yönetmelik 9'uncu maddesi (i) fıkrası kapsamındaki kişilerden;

1. Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,

2. Ziraat odasından veya tarım il/ilçe müdürlüğünden alınacak üretici belgesi,

3. Hayvan sayısını gösterir il/ilçe müdürlüğü vergi dairesi yazısı

Müteahhitlerden;

1. İş deneyim ( İş bitirme/iş durum) belgesi,

2. Yaptığı işten vergi müklellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,

3. Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi,

4. Sorumlu ortaklara ve kimlerin silah ruhsatı alacağını belirten yetkili kurul kararı.

Akaryakıt İstasyon sahiplerinden;

1. Kurum ile yapılan sözleşmenin fotokopisi, işyeri ruhsat fotokopisi,

2. Yaptığı işten vergi müklellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,

3. Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi,

4. Sorumlu ortaklara ve kimlerin silah ruhsatı alacağını belirten yetkili kurul kararı.

Akaryakıt İstasyon sahipleri adına akaryakıt satışı yapanlardan;

1. İş sahibinin yazılı müracatı ( Ortaklı veya şirket söz konusu ise silah ruhsatı talebine dair yetkili kurul kararı,

2. Kurum ile yapılan sözleşmenin fotokopisi, işyeri ruhsat fotokopisi,

3. Yaptığı işten vergi müklellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,

4. Çalışanın sigorta primlerinin ödendiğine dair sosyal güvenlik kurumu yazısı.

91/1779 sayılı yönetmelik 9'uncu maddesi (m) fıkrası kapsamındaki kişilerden;

1. Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,

2. Çalıştırılan işçi sayısını ve primlerin ödendiğine dair vergi dairesi yazısı

3. Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi,

4. Sorumlu ortaklara ve kimlerin silah ruhsatı alacağını belirten yetkili kurul kararı.

Bu iş yerlerinde çalışan bekçi, veznedar ve mutemetler için;

a. İş sahibinin yazılı müracatı,

b. Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi,

c. Silah ruhsatı talebine dair yetkili kurul kararı,

ç. Sigorta primlerinin ödendiğine dair sosyal güvenlik kurumu yazısı,

d. Yapılan işe dair vergi dairesi yazısı.

Atış poligonu sahibi ve koruma görevlilerinden;

1. İşletme ruhsat fotokopisi,

2. Yaptığı işten vergi müklellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,

3. Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi,

4. Yönetimden sorumlu ortakları ve kimlerin silah ruhsatı alacağını belirten yetkili kurul kararı

Bu iş yerlerinde çalışan bekçilerden;

a. İş sahiplerinden istenen belgeler,

b. İş verenin yazılı müracatı, ortaklık veya şirket sözkonusu ise silah ruhsatı talebine dair yetkili kurul kararı

c. Sigorta primlerinin ödendiğine dair sosyal güvenlik kurumu yazısı,

91/1779 sayılı yönetmelik 9'uncu maddesi (o) fıkrası kapsamındaki kişilerden;

1. Kişi/kurumun yazılı müracatı,

2. Eski eserler ve tarihi anıtların tapu kayıt belgeleri,

3. Bekçilerin primlerinin ödendiğine dair SGK yazısı.

Arıcılardan;

1. Ziraat odalarından veya tarım il/ilçe müdürlüğünden alınacak çiftçi belgesi,

2. Tarım il/ilçe müdürlüğünden kovan adedini belirten yazı (en az aktif olan 100 kovan olması gerekmektedir.)

3. 2000 kg. bal satıldığına dair müstahsil makbuzu (Müracat tarihi itibarı ile 1 yıllık olmasına dikkat edilecektir.)

4. Arıcılığın meskun yerler dışında, gezginci olarak ve bilfiil yapıldığına dair il/ilçe tarım müdürlüğünün yazısı.

Patlayıcı madde depo koruma görevlilerinden;

1. Vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,

2. Oda kayıt belgesi,

3. İş sahibinin yazılı müracatı,

4. Depo izin belgesi,

5. Sigorta primlerinin ödendiğine dair kurum yazısı.

91/1779 sayılı yönetmelik 9'uncu maddesi (r) fıkrası kapsamındaki kişiler; Ayrılış şeklini belirten kurum yazısı

Döviz ile uğraşan şirket temsilcilerinden;

1. Banka ve kambiyo genel müdürlüğünün izin belgesi fotokopisi,

2. Oda kayıt belgesi,

3. Vergi dairesi yazısı,

4. İş yeri ruhsat fotokopisi,

Avukat ve Noterlerden;

1. Avukatlardan, baro üyelik yazısı,4

2. Noterlerden, noterlik belgesi fotokopisi.

Kamu Kurumu Niteliğindeki meslek kuruluşlarının birlik, federasyon ve konfederasyon yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile ticaret ve sanayi odaları başkan ve üyeleri ile meclis üyelerinden;

1. Bağlı olunan oda, birlik, federasyon, konfederasyon yazısı,

2. Görevle ilgili seçim tutanağı,

Köy ve mahalle muhtarlığı, Belediye başkanlığı, İl genel meclis üyeliği yapmış olanlardan

1. Valilik veya kaymakamlıktan alınacak görev belgesi,

2. Görevle ilgili seçim tutanağı.

Şehit yakınlarından; Şehit belgesi.

91/1779 sayılı yönetmelik 9'uncu maddesi kapsamındaki kamu görevlilerinden;

1. Normal emekli olanlardan, emekli sandığı genel müdürlüğü veya ilgili kurumlarca düzenlenmiş emekli olduğuna dair belge veya emekli kimlik kartı fotokopisi,

2. Haklarında meslek veya memuriyetten çıkarma cezası istemiyle tahkikat açılıp açılmadığı veya kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunup bulunmadığına ilişkin kurum yazısı

3. İstifa ederek ayrılanlardan; İkametgah il muhabiri,

4. Malulen emekli olanlardan; Maluliyet sebebini gösteren sağlık kurulu raporu,

5. Psikolojik rahatsızlığı sebebi ile emekli edilenlerden; İlk raporu aldığı sağlık kuruluşundan ilk rapor bahsedilerek düzenlenmiş son sağlık durumunu gösterir heyet raporu

2

6136 Sayılı Kanun Kapsamında Verilen Silah Bulundurma Ruhsatları

1. Dilekçe,

İstenilen belgeler tamamlandıktan sonra
(7) İş günü
(Devir alacaklar için, dosya il dışında ise dosyanın gelmesini müteakip)

2. Sağlık Raporu

3. T.C. Kimlik Numarası

4. Adli Sicil Beyanı,

5. Son altı ay içinde çekilmiş (4) adet vesikalık fotoğraf,

6. İş yeri ruhsatı (iş yerinde bulundurma ruhsatı için)

3

2521 Sayılı Kanun Kapsamında Verilen Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi

1. Dilekçe,

İstenilen belgeler tamamlandıktan sonra
(7) İş günü
(Devir alacaklar için, dosya il dışında ise dosyanın gelmesini müteakip)

2. Sağlık Raporu

3. T.C. Kimlik Numarası

4. Adli Sicil Beyanı,

5. Son altı ay içinde çekilmiş (4) adet vesikalık fotoğraf,

4

6136 Sayılı Kanun Kapsamında Mermi Satın Alma Belgesi

1. Dilekçe,

(7) İş günü

2. Ruhsat fotokopisi.

5

2521 Sayılı Kanun Kapsamında Satıcılık (Bayilik) Belgesi

1. Dilekçe,

Tahkikat ve belgelerin tamamlanmasını müteakip

(7) İş günü

2. İş yerinin kendi mülkiyetlerinde bulunduğunu veya kiralandığını kanıtlayan belge,

3. Silah bulundurmasında ve satmasında bedeni ve ruhi bakımdan bir sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu,

4. Adli Sicil Beyanı,

5. 2521. S.K. Hükümlerine uymayı taahhüt ettiği ve doğacak kanuni sorumluluğu üstlendiğine dair taahhütname,

6. T.C. Kimlik Numarası,

7. Son altı ay içinde çekilmiş (4) adet vesikalık fotoğraf,

6

6136 Sayılı Kanun Kapsamında Verilen Silah Nakil Belgesi

1. Dilekçe,

(7) İş günü

2. Sağlık Raporu

3. Son altı ay içinde çekilmiş (4) adet vesikalık fotoğraf.

7

Yivli Av Tüfeği Taşıma Ruhsatı

1. Dilekçe,

(7) İş günü
(Devir alacaklar için, dosya il dışında ise dosyanın gelmesini müteakip)

2. Sağlık Raporu

3. T.C. Kimlik Numarası

4. Adli Sicil Beyanı,

5. Son altı ay içinde çekilmiş (4) adet vesikalık fotoğraf,

6. Avcılık belgesi.

8

Geçici Olarak Geri Alınan Sürücü Belgesi

Nüfus cüzdanı veya kimlik yerine geçen diğer belgelere ek olarak,

(1) Saat

2918 sayılı karayolları trafik kanunun 48. maddesine istinaden alınmış ise;

1. Sürücü davranışı geliştirme eğitimi başarı belgesi,

2. Psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayene belgesi.

2918 sayılı karayolları trafik kanunun 118. maddesine istinaden alınmış ise;

Eğitim belgesi, psikiyatri uzmanından alınacak psiko-teknik değerlendirme belgesi (geriye doğru (1) yıl içerisinden 100 ceza puanını dolduranların, 1. defa eğitime, 2. defa psikiyatri uzmanı tarafından psiko-teknik değerlendirme testine tabi tutulması gerekmektedir.)

2918 sayılı karayolları trafik kanunun 51/2-b maddesine istinaden alınmış ise;

Psikiyatri uzmanından alınacak psiko-teknik değerlendirme belgesi (geriye doğru (1) yıl Piçerisinden 100 ceza puanını dolduranların, 1. defa eğitime, 2. defa psikiyatri uzmanı tarafından psiko-teknik değerlendirme testine tabi tutulması gerekmektedir.)

9

Trafik Kazası Tespit Tutanağının Verilmesi

1. Nüfus cüzdanı veya kimlik yerine geçen diğer belgeler,

(24) Saat

2. Araç tescil belgesi,

3. Araç trafik belgesi,

4. Zorunlu mali sorumluluk sigortası,

5. Sürücü belgesi.

10

Trafikten Men Edilen Aracın İade Edilmesi

Muayene süresi geçen araçlar;

(1) Saat

1. Araç trafik belgesi,

2. Araç tescil belgesi,

3. Sürücü belgesi,

4. Zorunlu mali sorumluluk sigortası,

Aracın noter satışının alınarak (1) ay içerisinde satın alan adına tescil belgesi çıkarılmadığı için trafikten men edilen araçlar

1. Araç tescil belgesi (Yeni çıkarılmış)

2. Araç trafik belgesi,

3. Sürücü belgesi,

4. Zorunlu mali sorumluluk sigortası,

Zorunlu mali sorumluluk sigortası olmayan araçlar;

1. Zorunlu mali sorumluluk sigortası,

2. Araç tescil belgesi,

3. Araç trafik belgesi,

4. Sürücü belgesi.

2918 Sayılı karayoları trafik kanunun 20/1-a/1,21.25.26.1.28.30.1-a,30/1-b,31/1-b,32.65.1-b,65/1-d,65/1-e,65/5 ve EK-2 maddelerine istinaden trafikten men edilen araçlar;

1. Aracın men edilmesini gerektiren eksikliklerin giderilmesi/giderildiğinin belgelendirilmesi

2. Zorunlu mali sorumluluk sigortası,

3. Araç tescil belgesi,

4. Araç trafik belgesi,

5. Sürücü belgesi.

Araç, araç sahibi veya muvafakat name ile müracat eden kişilere teslim edilir. Şirket adına kayıtlı araç ise şirket yetkilisi imza sirküleri istenir.

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İLK MÜRACAAT YERİ

İKİNCİ MÜRACAAT YERİ

İSİM :Nevzat KARAMAN

İSİM : Şaban Arda YAZICI

UNVAN : İlçe J.Komutanı

UNVAN : Kaymakam

ADRES : İlçe J.K.lığı / AĞAÇÖREN

ADRES: Ağaçören Kaymakamlığı

TEL. : 0 382 331 27 06

TEL. : 0 382 331 21 00

FAKS : 0 382 331 20 43

FAKS : 0 382 331 24 90