PERSONEL BİLGİSİ

Malmüdürlüğümüz1 Gelir Şefi (Mal müdürü V.), 2 Muhasebe Memuru, 1 Veznedar,2 Milli Emlak Memuru, 1 Hizmetli toplam7 personeli mevcuttur.

KURUM İLE İLGİLİ ÖZET BİLGİ VE TARİHÇESİ

İlçemiz Malmüdürlüğü 01.01.1990 tarihinden itibaren faaliyete geçmiştir. Malmüdürlüğümüz Genel Bütçeye dahilolan daireler içerisinde yer alıp, devletin vergi gelirlerini tarh, tahakkuk ve tahsil eden, Devlet giderlerini hak sahipelrine ödeme ve hazineye ait taşınmaz malların kiralanması, satışı, tespiti ile diğer işlemleri idare etmek ve yukarıda sayılan işlemlerin Devlet adına muhaseebesini yapmakla yükümlüdür. Malmüdürlüğü; vezne, muhasebe, gelir, milli emlak ve muhakemat servisleri ile gereken yerlerde tahakkuk, tahsilat, milli emlak servislerinden oluşur. Malmüdürü, İlçe Maliye Teşkilatının amiri olup işlemlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlar. Malmüdürleri sayman sııfatını taşırlar ve Sayıştay'a hesap verirler. İlçe bazında Devletin gelir ve giderlerine ait kayıtların tutulması, gelirlerinin tahsili, giderlerin ödenmesi, her devlet idaresi tarafından mutlaka kayıt altına alınmış gelir ve giderlerin belli kural ve sistemlere göre yapılması ve kayıtlarının tutulması görevlerini yürütür.İLETİŞİM BİLGİLERİ

Tel:Malmüdürü : 0 382 331 24 86

Muhasebe :0 382 331 25 06

Gelir Servisi :0 382331 34 01

Fax :0 382 331 24 87

E-posta adresi: agacorenmaliye@hotmail.com