AKSARAY / AĞAÇÖREN

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ SÜRE)

EVRAK KAYIT HAVALE

1

Evrak kayıt ve Dosyalama İşlemleri

10 Dakika

ÖZLÜK

1

Ücretli Öğretmen Müracaatı

1-Dilekçe
2-Diploma Fotokopisi
3-KPSS Sonuç Belgesi
4- Adli sicil kaydı beyan
5- Sağlık beyanı

10 Dakika

2

Personel Kimlik Kartı

1- Form
2- 1 Adet vesikalık fotoğraf

15 Gün

3

Hizmet Belgesi Talebi

Form dilekçe

10 dakika

4

Sözleşmeli Öğretmenin Göreve Başlaması

1-Başvuru formu( İnternet Üzerinden)
2-Sağlık beyanı
3-Adli sicil kaydı beyanı
4-Askerlik durum beyanı
5-3 Adet vesikalık fotoğraf
6-Mal bildirim beyanı
7-Diploma fotokopisi
8-Etik sözleşme
9-Personel bilgi formu

15 Dakika

5

İlk Atama Müracaatı

1-Diploma aslı ve fotokopisi

5 Dakika

6

Emeklilik işlemleri

1-Dilekçe
2-Nüfus Kayıt örneği
3-Nüfus cüzdan örneği
4- 6 Adet fotoğraf
5-Diplomaları
6-Askerlik terhis belgesi
7-Hizmet birleştirme var ise evrakı
8-Hizmet borçlanması (Askerlik, ücretsiz izin vs.)
9-Mazeret emeklileri için son 6 ay içinde alınmış sağlık kurulu raporu

15 Gün

7

Askerlik borçlanması

1-Dilekçe
2-Askerlik terhis belgesi

5 Gün

8

Askerlik ertelemesi

1-EK-A belgesi
2-Diploması
3-Dilekçe
4-Hizmet Cetveli

3 Gün

9

Hizmet birleştirme

1-Dilekçe
2-Nüfus cüzdan fotokopisi
3-Hizmet Cetveli

3 gün

10

Üst Öğrenim bitirme

1-Dilekçe
2-Son bitirdiği okulun diploması

3 gün

11

Aylıksız izin (Askerlik)

1-Dilekçe
2-Askerlik çağrı pusulası

4 gün

12

Aylıksız izin (Doğum)

1-Dilekçe
2-Doğum raporu

4 gün

13

Şikâyetlerin Kabulü

1-Dilekçe (Dilekçe sahibinin Adı, Soyadı, İmzası, T.C. Kimlik Numarası, İş ya da İkametgâh adresinin bulunması gerekmektedir. Ayrıca işlemlerin daha kısa sürmesi için telefon ve e-posta bilgilerinin bulunması önerilir.)

15 dakika

14

Bilgi Edinme İsteği

1-Başvuru formu

15 işgünü

15

Sendikal Faaliyetler

1-Sendikaya üye olanlar için sendika üyelik formu
2-Sendikadan istifa edenler için çekilme formu

20 dakika

16

Mal bildirimi

1-Mal Bildirim Formu

5 dakika

17

İstifa

1-İstifa Dilekçesi

5 dakika

18

Terfi(Derece)

1-İl Milli Eğitim Müdürü Onayı

10 Gün

19

İntibak

1-Dilekçe
2-Öğrenim Belgesi

5 Gün

20

Kesenek

1-Dilekçe
2-Hizmet Birleştirme Belgesi

5 Gün

21

Personel Kimlik Kartı

1-Form
2-Fotoğraf

10 Gün

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI HİZMET STANDARDI

1

Öğrenci Kayıtları

1- Başvuru formu
2- 4 adet fotoğraf
3- Aşı kartı

Aynı Gün

İLKÖĞRETİM KURUMLARI HİZMET STANDARDI

1

Öğrenci Kayıtları

1-T.C. Kimlik numarası
2-Şehit ve muharip gazi çocukları ile özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar için durumlarını gösteren belge
3-Veli sözleşmesi ( okul tarafından verilecektir.)
4- Öğrencinin okul kayıt alanında ikamet ediyor olması.

Aynı Gün

2

Öğrenci Nakil Ve Geçişler

1.Veli Dilekçesi
2. Şehit ve muharip gazi çocukları ile özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar için durumlarını gösteren belge
3- Öğrencinin okul kayıt alanında ikamet ediyor olması.

Aynı Gün

3

Öğrenim Belgesi, Nakil Belgesi ve Diplomasını kaybedenler

1.Dilekçe
2. Savaş, sel, deprem, yangın gibi nedenlerle okul kayıtları yok olmuş ise, öğrenim durumlarını kanıtlayan belge.

Aynı Gün

ORTAÖĞRETİM KURUMLARI HİZMET STANDARDI( ÇOK PROĞRAMLI LİSELER -ÇPL)

1

Kayıtlar

1- Diploma aslı, tasdikname veya denklik belgesi
2- SBS Sonuç Belgesi (Anadolu Lisesi için-var ise)
3- Sağlık raporu (Yatılı öğrenciler için)
4- Aile durum beyannamesi (Yatılı öğrenciler için)

Aynı Gün

2

Nakil Ve Geçişler

1- Veli dilekçesi

Aynı Gün

3

Mezunlara Verilen Hizmetler(Kayıp Belgeler; Diploma, tasdikname v.b.)

1-Dilekçe
2-Nüfus cüzdanı fotokopisi

Aynı Gün

HALK EĞİTİM MERKEZİ (YAYGIN EĞİTİM) HİZMET STANDARDI

1

Halk Eğitimi Merkezi kursları kayıt işlemleri

1- Dilekçe,


2- Kursun özelliğine göre öğrenim belgesi
3- Nüfus cüzdanı fotokopisi

10 Dakika

2

Açık ilköğretim okullarına kayıt
Açık Lise okullarına kayıt
Açık Meslek Lise okullarına kayıt

1-Öğrenim belgesi
2-TC Kimlik no
3-Kayıt ücret dekontu

30 Dakika

3

Yetişkinlere yönelik I. ve II. kademe okuma yazma kurslarına kayıt işlemleri

1-Dilekçe
2-1. Kademe okuma yazma belgesi

Aynı anda

EĞİTİM ÖĞRETİM VE KÜLTÜR

1

Denklik İşlemleri

1- Mezun ise diploma
2- Ara sınıflardan ayrılmış ise son ders yılına ait karnelerin aslı

15 Dakika

2

Yarışmalar

1- Resmi ve Özel Kuruluşlara ait yarışma şartnamesi

15 Dakika

BÜTÇE VE MUHASEBEBE

1

Kişi Mahkeme Kararı ödemesi

1- Kişi Dilekçesi
2- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
3-Mahkeme Kararı

15 Dakika

2

İcra Mahkeme Kararı Ödemesi

1- İcra Kararı
2- Mahkeme Kararı

15 Dakika

3

Temyiz Giderleri Ödemesi

1- Danıştay Başkanlığına iletilmek üzere temyiz dilekçesi

15 Dakika

4

Ödenek Aktarma

1-Bakanlıktan ödeneğin geldiğine dair yazı
2-Ödenek aktarma onayı

15 Dakika

5

4734 Sayılı K.İ.K 22 d Maddesi Gereğince Satın Alma

1-İhtiyaç yazısı
2-İhtiyaç fişi
3-Ön fiyat araştırması(Piyasa, Ticaret Sanayi Odası)
4-Teklif Mektubu
5-Teslim Tutanağı
6-Taşınır İşlem Fişi
7-Gelir vergisi borcu olmadığına dair belge
8-Prim borcu olmadığına dair belge

30 Dakika

6

4734 Sayılı K.İ.K 22 d Maddesi Gereğince Satın Alma

1-İhtiyaç yazısı
2-İhtiyaç fişi
3-Malzeme Fiyatı bildirimi
4-Teslim Tutanağı
5-Taşınır İşlem Fişi
6-Fatura

30 Dakika

ÖZEL YURT AÇMA HİZMET STANDARDI

1

Özel Yurt Açma Başvurusu

1- Müracaat dilekçesi
a)Şirket ve benzerleri için ticari sicil gazetesinde yayınlanmış veya noter tasdikli şirket sözleşmesi ile kurucu temsilcisi olduğunu belirten yetki belgesi
b)Diğer özel hukuk tüzel kişiler için yönetim kurulu veya yetkili organın kurucu temsilcisi olarak seçtiği gerçek kişiyi gösteren karar örneği
2- Kurucuya ait iki adet fotoğraf
3- Doğruluk belgesi
4- Diploma
5- Binaya ait üç adet röleve
6- Binanın endüstriyel kuruluşlardan uzak olduğunu belirten İl Sağlık müdürlüğünden alınan belge
7- Binanın kiralık olması halinde kira sözleşmesi
8- Bina kurucuya ait ise tapu senedi
9- Kurucu bina üzerinde intifa hakkına sahipse buna ilişkin olarak tapu sicilinden alınan belge.
10- Binanın mesken veya iş yeri olduğunu belirten belediye İmar müdürlüğünden alınan Yapı Kullanım İzin Belgesi
11- Yetkili(yapı denetim Firmaları) kuruluştan alınan binanın depreme dayanıklı olduğunu gösteren belge
12- Şirket ve benzerleri için Ticaret sicili Gazetesinde yayınlanmış veya noter tasdikli şirket sözleşmesi ile kurucu temsilcisi olduğunu belirten yetki belgesi

Kaymakamlık (3 gün),
Bayındırlık/Sağlık/İtfaiye Raporları ( 10 gün), İlköğretim Müfettişlerince İnceleme raporu düzenlenmesi (30 gün-mevzuatta yer almayıp müdürlüğümüzce belirlenen süredir)
Valilik onayı (5 gün) olmak üzere 48 gün

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇMA HİZMET STANDARDI

1

Özel Öğretim Kurumu açma

1-Kurucu/kurucu temsilcisine ait adli sicil beyanı
2-Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmış ana sözleşme veya tüzük yada vakıf senedi(Tüzel Kişilerde)
3-Kurucu temsilcisinin;kurumu açma,kapama,devretme ve benzeri işlemleri yürütme yetkisine sahip olduğunun da belirtildiği yönetim kurulu kararı (Tüzel Kişilerde)
4-Üç adet 35×50 cm veya A3 ebadında kağıtlara çizilmiş yerleşim planı.
5-Özel okullar için Bakanlıkça onaylanmak üzere hazırlanan kurum yönetmeliği ve disketi /CD (4 Takım)
6-Resmi benzeri olmayan öğretim programları ve haftalık ders çizelgesi uygulanacak kurumlar için;Bakanlıkça onaylanmak üzere öğretim programı ve haftalık ders çizelgesi ve disketi /CD(4Takım)
7-Yönetici ile kurumun faaliyet alanındaki derslere girmesi gereken toplam eğitim personellerinin en az üçte birine ait görevlendirme teklifleri
8-Kurum öğretime başladığında ise gerekli tüm personele çalışma izni tekliflerinin yapılacağına dair taahhütname.
9-Kurum binası kurucuya ait ise tapu senedi örneği;kurum binası kiralık ise okullarda öğretim süresi kadar, diğer kurumlarda en az bir yıllık kira sözleşmesi aslı.
10-Denizcilik kursu, havacılık kursu gibi özellik arz eden özel öğretim kurumları için ilgili bakanlığın uygun görüş yazısı
11-Yabancı uyruklular tarafından açılacak milletlerarası kurumlar için Bakanlar Kurulu kararı.

Kaymakamlık (3 gün),
Bayındırlık/Sağlık/İtfaiye Raporları ( 10 gün), İlköğretim Müfettişlerince İnceleme raporu düzenlenmesi (30 gün-mevzuatta yer almayıp müdürlüğümüzce belirlenen süredir)
Valilik onayı (5 gün) olmak üzere 48 gün

DİĞER STANDARTLAR

1

Özel öğretim kurumlarına personel görevlendirilmesi

1-İş sözleşmesi
2-Adli sicil kaydının bulunmadığına dair yazılı beyan,
3-Verilecek görevi yürütmesinde engel hali bulunmadığı belirten sağlık raporu,
4-İlk defa görev alacaklar hariç, görev alacakları hizmet sınıfında adaylığının kaldırıldığını da gösterir fiili hizmet cetveli,
5-Daha önce resmi/özel öğretim kurumlarında eğitim personeli olarak çalışmış olanlardan en son görev yerinden ayrılışını gösterir belge,
6-Diploma veya diploma yerine geçen belgenin aslı veya milli eğitim müdürlüğünce onaylı örneği,
7-Öğretmen olarak görevlendirileceklerden ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans ya da pedagojik formasyon programı başarı belgesi örneği

3 Gün

2

M.T.S. Kurslarına başvuru

1-Kayıt anında örneği alınarak geri verilmek üzere nüfus cüzdanı;
2-Öğrenim belgesi veya noter tasdikli sureti veya kamu kurum ve kuruluşlarından aldığı öğrenim durumunu bildiren tasdikli belge,
3-4 adet fotoğraf
4-Sağlık raporu
5-İkametgâh belgesi
6-Sabıka kaydının bulunmadığına dair belge

15 dakika

4

Şehit ve gazi çocuklarının özel öğretim kurumlarından ücretsiz yararlanma müracaatı

1- T.C. Kimlik numarası,
2-Öğrenci velisi için şehit veya gazi belgesi

10 gün

5

Direksiyon Eğitimi Dersi Usta Öğreticileri Kursu

1-Öğreticilik yapacağı sınıftan en az üç yıllık sürücü belgesi
2-En az ortaöğretim (Lise) öğrenim belgesi.
3- Nüfus cüzdanı
4- 2 adet vesikalık fotoğraf.
5-Banka makbuzu.
6- Ek-6 Form doldurulacaktır.

30 Dakika

6

İtirazların Yeniden Değerlendirilmesi

1-Özel Eğitim Kurulu Değerlendirme Raporu
2-Veli Dilekçesi

30 Gün

7

Diploma denkliği

1-En son bitirdiği okuldan aldığı diploma ve belgeler,
2-Nüfus cüzdanı fotokopisi
3-Dilekçe

4- Evrakların İl'e gönderilmesi

5 Gün

8

İhaleye katılabilmek için şartname alımı

1-İhale şartnamesi satın alabilmek için ilgili muhasebe müdürlüğü hesabına dosya bedelinin yatırıldığına dair banka dekontu

10 Dakika

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri İkinci Müracaat Yeri

İsim : Yılmaz KAVAK İsim : Şaban Arda YAZICI

Unvan : İlçe Milli Eğitim Müdürü Unvan : Kaymakam

Adres : Mrkz.Zafer Mah. Hükümet konağı Adres : Mrkz.Zafer Mah.

AĞAÇÖRENHükümet konağı AĞAÇÖREN

Tel : 0382 33312489 Tel : 0382 3312100

Faks : 0382 3312407 Fax:0382 3312490